• Continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare- sistem public

Reglementată de Legea 95/2006 (Titlul XII), Decizia 4/2008, Decizia 7/2008, Decizia 3/2009 si Decizia 1/2014 ale Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România.

Documente necesare:

  1. cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că este de acord să desfășoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă; (descarca cererea)
  2. copie a actului de identitate;
  3. certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru cu mențiunea „apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea „apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
  4. copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
  5. dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni;
  6. un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum și precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

Avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare pot fi prelungite până la primirea deciziei de pensionare, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care s-a depus dosarul de pensionare de către angajator, cu excepția situatiilor prezentate anterior.

Nu se va mai acorda avizul prevăzut la aliniatul anterior, în situația în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obținerea pentru prima dată a avizului de continuare a activității cu caracter medical.

inapoi